HOMEFORMSABOUT USABOUT THE PHILIPPINESSERVICESLINKSCONTACT US
RETURN TO MAIN PAGE  

COVID-19 ADVISORIES


On the COVID-19 OutbreakABISO

Paalala sa mga Pilipino sa Pakistan Hinggil sa COVID-19

Mga Sintomas ng COVID-19

    Anuman o kombinasyon ng mga sumusunod:

1. Ubo

2. Lagnat (lampas 37.3C or 99.14F)

3. Paghirap sa paghinga

AT

A.      Nakaraang pakikisalamauha sa isang kakilala na nagpositibo sa COVID-19 positive person; o

B.      Paglalakbay (sa loob ng dalawang (2) linggo) sa isang bansa, lungsod o lalawigan na nag-uulat ng hawahan ng COVID-19  

Paano Makakaiwas sa COVID-19

1.       Ugaliing dalasan ang paghugas ng kamay. Siguraduhing tama ang paghuhugas (dapat hindi bababa sa dalawampung Segundo at gumamit ng sabon at tubig)

2.       Siguraduhin na mayroong sapat na pagkain, tubig, sabon, hand sanitizers, at face masks sa bahay

3.       Umiwas sa matataong lugar at pag-labas ng di kinakailangan

4.       Kung ang paglabas ay hindi maiiwasan, siguraduhin na magbigay ng nararapat na abiso sa inyong employer

5.       Manatiling nakakaalam at sumunod sa mga patnubay ng local na pamahalaan hinggil sa community quarantine, lockdown at iba pang mga alituntunin para sa inyong kaligtasan   

Mga hakbang kung sakaling tumaas ang bilang ng may COVID-19

1.       Kung sakaling tumaas ang mga bilang na apektado ng COVID-19 sa bansa, sundin lamang ang mga patnubay ng local na pamahalaan hingil sa community quarantine, lockdown at iba pang mga alituntunin para sa inyong kaligtasan.

Gawin ang mga sumusunod kung sa tingin mo ay may COVID-19 ka

1.Manatiling kalmado at mag self-quarantine ng dalawang linggo (umiwas sa mataong lugar at pakikisalamuha lalo na sa mga matatanda/may edad)

2. Ugaliing magsuot ng face mask, pero luwagan o tanggalin ito kapag nakakaapekto na ito sa iyong paghinga

3. Makipag-ayos sa inyong employer o agency para makakuha ng medical na atensyon sa lalong madaling panahon kung lumala ang sintomas. Mga ospital na itinalaga ng gobyerno ng Pakistan para umasikaso sa mga pasyente na may COVID-19 ay ang mga sumusunod:

4. Ipagbigay alam sa Embahada ang inyong kondisyon sa pamamagitan ng pag-text o pagtawag sa 03335244762


You can get pertinent information on procedures and requirements, as well as download the forms for each type of service you require.  If your particular query is not covered in this section, please feel free to write us at islamabad.pe@dfa.gov.ph or isdpe@isb.comsats.net.pk for general questions.  For specific questions on any of the services please go to our Contact Us page for particulars to that Department.|Home|About Us|About the Philippines|Forms|Services|Links|Contact Us|

Đ Designed & Developed
Philippine Embassy